Cơ Cấu Tổ Chức

 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty gồm:

     - Đại hội đồng cổ đông
     - Ban Kiểm soát
     - Hội đồng quản trị          
     - Ban Giám đốc     
     - Phòng Tổ chức - Hành chính
     - Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
     - Phòng Tài chính – Kế toán
     - Phòng Kinh doanh-Quản lý khách hàng

 

 

 


 

Thông tin mới nhất chuyên về các dự án từ www.pvland.com.vn sẽ được chuyển tải đến hộp thư của bạn.