Thông Báo Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016

Hội đồng quản trị công ty cổ phần bất động sản xây lắp dầu khí Việt Nam xin thông báo về thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

 Thông Báo Họp ĐHĐCĐ Năm 2016.pdf

Tin tức khác

 

Thông tin mới nhất chuyên về các dự án từ www.pvland.com.vn sẽ được chuyển tải đến hộp thư của bạn.